Licznik odwiedzin

594303
Dziś
Wczoraj
Miesiąc
121
107
6059


-------------------------------------TEKST  UJEDNOLICONY-----------------------------------

 

 

 

STATUT

PRZEDSZKOLA W CHABÓWCE

 

 

 

 

Rozdział  1

Postanowienia  ogólne

§ 1

1. Nazwa przedszkola brzmi:

    Przedszkole w Chabówce

2. Adres przedszkola, telefon, fax:

    34-720 Chabówka 274 a

    tel. 18 26 76 838,  fax 18 26 76 838

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Rabka-Zdrój.

4. Przedszkole jest placówką publiczną, która:

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 7,30 do 12,30;

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

 

Rozdział  2

Cele  i  zadania  przedszkola

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele  wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się  w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych  i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów  i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi   i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały  dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowywanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;

12)  przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.

2.Zadania przedszkola

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2)  Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4)  Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6)  Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w  tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

3. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodnie funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych oraz wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku;

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7) wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem;

8) wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

9) wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne;

10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczna;

14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

16) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. 

4. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w następujący sposób:

1) każda grupa wiekowa powierzona jest opiece nauczyciela;

2) podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie  z bezpiecznym sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci.

3) w czasie wycieczek poza teren przedszkola dzieciom zapewnia się  opiekę dostosowując liczbę opiekunów do wieku dzieci, stopnia rozwoju psychofizycznego, stanu zdrowia, pogody oraz specyfiki zajęć.

4) przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków na koszt rodziców  i za ich zgodą. 

5. Zasady przyjmowania i odbierania dzieci z przedszkola:

1) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;

2) rodzice zobowiązani są przyprowadzić dziecko do sali i oddać pod opiekę osoby dorosłej;

3) dzieci mogą być wyjątkowo odbierane przez inne osoby upoważnione przez rodziców lub

prawnych opiekunów (upoważnienie w formie pisemnej);

4) szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa odrębna procedura. 

6. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli specjalistów i instruktorów w uzgodnieniu z rodzicami i radą pedagogiczną. Realizacja zajęć dodatkowych odbywa się  na terenie przedszkola. Dzieci nie biorące udziału w zajęciach dodatkowych pozostają pod opieką nauczyciela.

 

Rozdział  3

Organy  przedszkola

§ 3

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

 

§ 4

1. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący.

2. Dyrektor przedszkola jednoosobowo reprezentuje przedszkole w stosunkach zewnętrznych. 

3. W ramach reprezentacji, o których mowa ust.2 dyrektor przedszkola jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi przedszkola, w tym do zaciągania zobowiązania   w imieniu i na rzecz przedszkola do wysokości środków finansowych pozostających w dyspozycji placówki zgodnie z jej rocznym planem finansowym, z zachowaniem powyższych środków wynikających z postanowień powyższego planu. 

4. Dyrektor przedszkola:

1) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) dopuszcza do pracy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego,

4) podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, odpowiednio zestaw programów

wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

5) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej  w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

6) plan nadzoru zawiera w szczególności;

a) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram,

b) tematykę i termin przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola .

7) przedstawia radzie pedagogicznej do dnia 31 sierpnia każdego roku wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru

8) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

9) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki,

10) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

11) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk,

12) tworzy właściwą atmosferę w pracy,

13) zapewnia wszystkim pracownikom i wychowankom odpowiednie warunki bhp,

14) zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola,

15) organizuje współpracę z rodzicami, środowiskiem i radą gminy.

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników, w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

3) występowania z wnioskiem po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach  odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

6. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców. 

7. Dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka  o spełnianiu przez dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego obowiązku szkolnego, oraz o zmianach w tym zakresie.

8. Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte może zezwolić, w drodze decyzji na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.

 

§ 5

1. Rada Pedagogiczna:

1) rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola realizującym zadania wynikające ze statutu przedszkola,

2) w skład rady pedagogicznej wchodzą ;dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce,

3) w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział / z głosem doradczym / osoby zaproszone przez przewodniczącego, przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,

4) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola,

5) zebrania  rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb,

6) inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:

a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

b) dyrektor,

c) 1/3 członków rady pedagogicznej,

d) organ prowadzący,

7) termin zwoływania rady pedagogicznej jest podawany w miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem,

8) osoba zwołująca radę pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie,

9) rada ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem,

10) uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej członków,

11)  zebrania rady pedagogicznej są protokołowane,

12) osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej  zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników przedszkola,

13) dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa; o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę, w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,

14) rada pedagogiczna uchwala statut lub jego zmiany,

15) rada pedagogiczna w uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego lub przedszkolnym zestawie podręczników, z tym że ta zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego,

16) rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,

17) w przypadku określonym w ust.16 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14-tu dni od otrzymania wniosku.

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

3)  ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

4) uchwalenie Statutu Przedszkola oraz   jego zmian,

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków ,

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2) projekt planu finansowego placówki,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć w ramach

wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

5) opiniuje programy wychowania przedszkolnego zaproponowane przez nauczycieli przed dopuszczeniem przez dyrektora do użytku w przedszkolu,

6) kandydaturę dyrektora na następną kadencję w przypadku powierzenia tej funkcji przez organ prowadzący.

4. Do kompetencji wnioskodawczych należy:

1) możliwość występowania z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole  o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola,

2) dokonywanie z własnej inicjatywy oceny sytuacji oraz stanu funkcjonowania przedszkola,

3) możliwość występowania do organu nadzorującego przedszkola z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny pracy przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu,

4) wyznaczenie swych przedstawicieli do prac komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

 

§ 6

1. W przedszkolu działa rada rodziców, którą reprezentuje ogół rodziców wychowanków.

2. W skład rady rodziców wchodzą:

1) po trzech przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału,

2) co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola.

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców przedszkola.

5. Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę   oraz   organu sprawującego   nadzór   pedagogiczny   z   wnioskami  i opiniami we wszystkich sprawach placówki.

6. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania, o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

4) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalania oceny dorobku zawodowego nauczyciela, za okres stażu.

7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust.6  pkt 1 a lub b, program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

8. W celu wspierania działalności statutowej placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

 

§ 7

1. Wszystkie organy przedszkola w swoich działaniach kierują się dobrem dziecka oraz celami i zadaniami przedszkola.

2. Organy przedszkola w swoich działaniach są autonomiczne i przestrzegają kompetencji określonych niniejszym statutem.

3. Dyrektor przedszkola koordynuje współdziałanie organów przedszkola.

4. Organy przedszkola informują się wzajemnie o planowanych działaniach na dany rok szkolny poprzez przedłożenie swoich planów pracy dyrektorowi przedszkola.

5. Przedstawiciele organów przedszkola spotykają się dwa razy w roku szkolnym, celem omówienia istotnych spraw dla funkcjonowania przedszkola. Pierwsze spotkanie odbywa się w pierwszym tygodniu  po  15 września.

6. Ze spotkań, o których mowa w ust. 5 sporządza się zwięzły protokół. Protokoły przechowuje dyrektor.

 

§ 8

1.Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola:

1) ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są w drodze negocjacji pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów; wyniki negocjacji są protokołowane i  przekazywane do wiadomości dyrektorowi przedszkola,

2) w przypadku sporu dyrektor -rada pedagogiczna: negocjacje w imieniu rady pedagogicznej prowadzi nauczyciel upoważniony przez co najmniej ¾ członków rady pedagogicznej,

3) w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji dyrektor przedszkola o istniejącym sporze powiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w zależności od kompetencji, który podejmuje decyzje rozstrzygające kwestie sporne. Decyzja organu jest ostateczna.

 

Rozdział  4

Organizacja  przedszkola

§ 9

1. Szczegółową organizację wychowania, opieki i nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

2. Arkusz organizacji pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący po uprzedniej akceptacji Rady Pedagogicznej przedszkola.

3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1) liczbę oddziałów;

2) liczbę pracowników, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;

3) czas pracy przedszkola;

4) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkola.

5) czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym; 

4. W trosce o prawidłowy przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym;

1) co   najmniej   1/5 czasu   należy   przeznaczyć   na   zabawę (w   tym   czasie   dzieci   bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

2) co   najmniej   1/5   czasu  (w  przypadku   młodszych   dzieci  ¼   czasu ),  dzieci  spędzają w   ogrodzie   przedszkolnym,   na   boisku,  w   parku   itp.   (organizowane   są  tam   gry   i zabawy sportowe, obserwacje   przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)

3) najwyżej    1/5    czasu    zajmują     różnego     typu    zajęcia    dydaktyczne,    realizowane według   wybranego   programu   wychowania   przedszkolnego,

4) pozostały   czas – 2/5   czasu   nauczyciel   może   dowolnie   zagospodarować   (w   tej   puli mieszczą  się   jednak   czynności   opiekuńcze,   samoobsługowe,   organizacyjne   i   inne).

5. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

1) w przypadku dzieci w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat , nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku;

a) są wolne miejsca i nie ma dzieci 3 letnich;

b) do przedszkola uczęszcza starsze rodzeństwo;

c) oraz w wyjątkowych sytuacjach życiowych rodziców;

3) przedszkole ma obowiązek objąć dzieci sześcioletnie rocznym przygotowaniem przedszkolnym;

a) dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu;                      

4) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w pkt 3, są  zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia;

4.1.) obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego może być spełniany również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:

a) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumienia o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej,

b) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa,

4.2.) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani  do:

a) dopełnienia  czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

 b) zapewnienia  regularnego  uczęszczania dziecka na zajęcia,

 c) informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły  podstawowej w obwodzie w  którym dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku,

4.3. ) niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w  trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ,

4.4.) przez niespełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu,

4.5.) nieobecność dziecka na obowiązkowych zajęciach wymaga usprawiedliwienia tej nieobecności poprzez;

a) pisemne lub ustne usprawiedliwienie rodziców ,

b) w przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą usprawiedliwienie winno być poparte zaświadczeniem lub innym dokumentem ( np. kartą pobytu w szpitalu ) wystawionym przez lekarza,

5) podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci   w zbliżonym wieku;

6)  liczba dzieci w oddziale wynosi 25 dzieci;

7) rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności  od potrzeb przedszkola i realizacji zadań programowych. 

6. Przedszkole udziela i organizuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną:

1) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,

2) pomoc psychologiczno-pedagogiczna  udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno –pedagogicznej dla dzieci,

3) korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne,

4) pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielają wychowankom nauczyciele i specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholodzy i logopedzi,

5) pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

a) rodzicami dzieci,

b) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,

c) placówkami doskonalenia nauczycieli,

d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci  i młodzieży.

6) pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

a) rodziców dziecka,

b)dyrektora przedszkola;

c) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

d) poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej,

e)asystenta edukacji romskiej,

f) pomocy nauczyciela.

7) w przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana  wychowankom w formie: zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

8) w przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

7. Praca wychowawcza, opiekuńcza i edukacyjna prowadzona jest w oparciu o:

1) podstawę programową opracowana przez MEN;

2) programy wychowania przedszkolnego wybrane przez nauczycieli, zaopiniowane przez radę pedagogiczną i dopuszczone do użytku przedszkolnego przez dyrektora przedszkola;

3) programy własne nauczyciela lub nauczycieli.

8. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia:

1) ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej i uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne oraz jest dostosowany do wymagań programowych     i oczekiwań rodziców;

2) na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

9. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole. 

10. Przedszkole jest otwarte od godz. 7.30 do godziny 16.30,  tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanej od 7,30 do 12,30.

1) na wniosek rodziców 5 godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej może być przesuwany w czasie w granicach 1 godziny.

11. Czas otwarcia i zamykania przedszkola może ulegać zmianie, w zależności od potrzeb środowiska;

1) zmiany dokonywane są na podstawie zatwierdzonych projektów organizacyjnych przedszkola i aneksów

2) o wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice są informowani poprzez umieszczanie ogłoszeń w kąciku dla rodziców.

12. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

13. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

Rozdział  5

Zasady  odpłatności

§ 10

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka powyżej zakresu realizacji podstawy programowej reguluje uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/274/13/28/10/2013.

3. Koszt wyżywienia pokrywają w całości rodzice lub opiekunowie dzieci, w zależności od ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu ustalonym z ajentem prowadzącym stołówkę.

4. Wychowankowie mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

5. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez ajenta lub dostawcę w porozumieniu z rodzicami, w oparciu o aktualizowaną na bieżąco symulację cen produktów żywnościowych.

 

Rozdział  6

Nauczyciele  i  inni  pracownicy  przedszkola

§ 11

1. Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Organ prowadzący   przedszkole   i   dyrektor   przedszkola  są  zobowiązani z  urzędu  występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 

§ 12

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Dba o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, nigdy nie pozostawia dzieci bez opieki, ściśle przestrzega procedur wydawania dzieci.

1.  Prawa i obowiązki nauczyciela:

1) Nauczyciel zobowiązany jest:

a)rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola ; dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole

b)wspierać każdego ucznia w jego rozwoju

c)dążyć do pełni własnego rozwoju

d) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny w poszanowaniu  Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka

e) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

2) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowań, dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywności dzieci przez wykorzystanie ich własnej inicjatywy,

3) wspiera rozwój aktywności poznawczych dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń,

4) planuje i prowadzi prace wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego realizujące treści podstawy  programowej uwzględniając możliwości i potrzeby dzieci oraz uwarunkowania środowiska i programu rozwoju placówki,

5) nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego, dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania lub program nauczania,

6) ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania – odpowiada za ich jakość,

7) przeprowadza diagnozę przedszkolną z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

a) rodzicom w poznaniu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby pomogli w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać,

b) nauczycielom przedszkola przy opracowywaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, które będzie realizowało w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,

c) pracownikom poradni psychologiczno – pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

8) stosuje twórcze i nowoczesne metody wychowania i nauczania w celu osiągania wysokich efektów swej pracy,

9) planuje pracę z dziećmi w rytmie miesięcznym,

10) zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualna opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości,

11) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w formie zapisów w dzienniku, planów miesięcznych, arkuszy obserwacji pedagogicznej,

12) prowadzi dokumentację dotyczącą indywidualnego rozwoju i postępów dziecka,

13 )prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

14) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy,

15)  współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,

16) respektuje prawa rodziców do znajomości zadań wynikających zwłaszcza z programu, 

17) udziela rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zdrowia i rozwoju,

18) nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych,

19) planuje własny rozwój zawodowy – systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,

20) dba o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych,

21) eliminuje przyczyny niepowodzeń dzieci,

22) uczestniczy czynnie w pracach rady pedagogicznej i realizuje jej postanowienia   i uchwały,

23) inicjuje i organizuje imprezy o charakterze wychowawczym, dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym,

24) realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora przedszkola, a wynikające z bieżącej działalności placówki,

25) przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel jest obowiązany przedstawić dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Sądowego  o niekaralności.

2. Nauczyciel współdziała z rodzicami w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podwyższenia poziomu pracy placówki, a w szczególności:

1) rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach opieki, wychowania  i kształcenia dzieci, ustalają wspólne kierunki działań,

2) nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,

a) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka zalecanych tam wiadomości i umiejętności,

b) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają,

c) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

3) nauczyciel organizuje spotkania, zajęcia otwarte, pokazowe, konsultacje dla rodziców,

4) zebrania z rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym,

5) nauczyciel organizuje okazjonalne uroczystości z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych członków rodziny,

6) w kąciku dla rodziców nauczyciele umieszczają informacje dotyczące zadań, realizowanej tematyki,

7) dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy oddziału i przedszkola. 

3.Przedszkole współdziała ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inne w tym zakresie:

1) kieruje wychowanków na badania psychologiczno – pedagogiczne,

2) pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych,

3) realizuje orzeczenia i wskazania Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej i innych  specjalistów,

4) organizuje dla rodziców spotkania ze specjalistami,

5) organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów,

6) prowadzi oświatę zdrowotną,

7) organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.

4. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów tworzących Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej należy w szczególności:

1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień;

2) określanie form i sposobów udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania;

3) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych  i innych zajęć stosownie do potrzeb;

4) przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem;

5) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych;

6) opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

7) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych;

8) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli;

9) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli;

10) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

11) współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

5.  W placówce zatrudnia się pracowników administracyjno – obsługowych. Do ich zadań należy:

1) troska o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu,

2) wietrzenie pomieszczeń, w których przebywają dzieci zgodnie z potrzebami,

3) zapewnianie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie, czystości i estetyce,

4) współpraca z nauczycielem w sprawowaniu opieki oraz realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczo – edukacyjnych,

5) zgłaszanie dyrektorowi wszelkich uszkodzeń i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci,

6) dbanie o wysoką jakość wykonywanej przez siebie pracy,

7) dbanie o własny rozwój zawodowy,

8) szczegółowy przydział czynności i odpowiedzialności pracowników określa dyrektor przedszkola w oparciu o zadania zawarte w opracowanym indywidualnie dla każdego nauczyciela, w oparciu o Ustawę Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy, zaś dla pracowników administracji i obsługi w oparciu o Kodeks Pracy w przydziale czynności,

9) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i urządzenia, prawidłowa ich eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem,

10) przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP i p. poż. oraz regulaminu przedszkola,

11) dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą i włamaniem.

6. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem.

7. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych osobowych stanowiących dobra osobiste dziecka i ich rodziców.

8. Zasady wynagradzania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych określają odrębne przepisy.

 

Rozdział  7

Prawa  i  obowiązki  dziecka

§ 13

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i edukacyjnego – zgodnie  z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) poszanowania jego godności osobistej;

5) poszanowania własności;

6) opieki i ochrony;

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8) akceptacji jego osoby;

9) dziecko 5 i 6 letnie ma prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do najbliższej placówki przekracza 3 kilometry.

2. Do obowiązków dziecka w szczególności należy:

1) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych;

2) uczenie się i przestrzeganie reguł współżycia w grupie;

3) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości.

3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola oprócz dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne  w przypadku:

1) nie uczęszczania dziecka do przedszkola przez miesiąc bez zgłoszenia przez rodziców przyczyn nieobecności;

2) nie uiszczenia przez rodziców (prawnych opiekunów) odpłatności za przedszkole za okres 1 miesiąca;

3) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

Rozdział  8

Szczegółowe zasady  rekrutacji  dziecka  do  przedszkola

§  14

1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności  i jednolite kryteria naboru.

2. Organ    prowadzący    przedszkole    ustala    corocznie   sposób   przeliczania  na  punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz harmonogram  czynności rekrutacyjnych.

 

Rozdział  9

Postanowienia  końcowe

§ 15

1.  Zasady gospodarki finansowej:

1) dyrektor przedszkola odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych

 przedszkola i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania,

2) w razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący przedszkole prawa zatwierdzania rocznych planów finansowych przedszkola przez organy wykonawcze organu prowadzącego przedszkole, dyrektor odpowiada za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do zatwierdzenia,

3) przedszkole korzysta z obsługi świadczonej na mocy odrębnych przepisów przez jednostki obsługi ekonomiczno -administracyjnej przedszkola. Jednostki te mogą udzielać pomocy dyrektorowi przedszkola w opracowaniu projektu rocznego planu finansowego. Za sporządzenie planu lub projektu planu, o którym mowa w ust.2 wyłączną odpowiedzialność przed organem prowadzącym przedszkole ponosi dyrektor,

4) zasady przewidziane w ust. 1 -3 stosuje się odpowiednio do wprowadzania zmian w rocznym planie finansowym przedszkola,

5) za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez przedszkole wyłączną odpowiedzialność ponosi dyrektor przedszkola,

6) w ramach odpowiedzialności o której mowa w ust. 5 dyrektor przedszkola odpowiada w szczególności za:

a) prawidłowe, tj. zgodne z przepisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi przedszkola,

b) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych,

c) terminowe rozliczenie za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym przedszkole ze środków otrzymanych z budżetu tego organu,

d) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych.

2. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem przedszkola.

3. W zakresie spraw, o których mowa w pkt.1 ust. 5-6 oraz w pkt. 2 dyrektor przedszkola podlega nadzorowi organu prowadzącemu przedszkole na zasadach wynikających  z odrębnych przepisów.

4.  Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu:

a) pieczęć podłużna:             Przedszkole w Chabówce

                                           34-720 Chabówka 274a

                                                 Tel.18 26 76 838

                                   NIP7352076939 , REGON490797036

6. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią w brzmieniu:

a ) pieczęć podłużna:              Rada Rodziców

                                     Przedszkola w Chabówce

 

§16

1.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2.Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.

3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

2) udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola,

3) na stronie internetowej placówki i BIP-ie.

4. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony.

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut niniejszy  został zatwierdzony  Uchwałą Rady Pedagogicznej  Nr 13/07/03/2016/2017

z dnia 07.03.2017 r.

 

 ……………………                                                                    ...................................

Pieczęć przedszkola                                                                       Podpis dyrektora

 

 

 SPIS TREŚCI:

 

  1. Rozdział I – Postanowienia ogólne.
  2. Rozdział II – Cele i zadania przedszkola.
  3. Rozdział III – Organy przedszkola.
  4. Rozdział IV – Organizacja przedszkola.
  5. Rozdział V – Zasady odpłatności.
  6. Rozdział VI – Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.
  7. Rozdział VII – Prawa i obowiązki dziecka.
  8. Rozdział VIII – Szczegółowe zasady rekrutacji dziecka do przedszkola.
  9. Rozdział IX – Postanowienia końcowe.