Licznik odwiedzin

594287
Dziś
Wczoraj
Miesiąc
105
107
6059


O nas

Przedszkole „Semaforek” mieści się w Chabówce. Chabówka jest małą miejscowością położoną u podnóża Gorców, niedaleko Rabki- Zdrój, przy trasie do Zakopanego. Atrakcją naszej miejscowości jest znany Skansen Taboru Kolejowego, dlatego właśnie nasze przedszkole nazywa się "Semaforek".

Wszyscy pracownicy przedszkola tworzą miłą i twórczą atmosferę, a swoje działania i przedsięwzięcia kierują do dzieci, aby miejsce, w którym przebywają, było dla nich przyjazne i pełne ciepła. Towarzyszą dzieciom w codziennym odkrywaniu otaczającego je świata, a poprzez zabawę wprowadzają je w świat przedszkolnej rzeczywistości: wesołej, przyjaznej i aktywnej.

Pragniemy nie tylko zapewnić dzieciom bezpieczne miejsce i warunki do wszechstronnego rozwoju ale także konstruktywnie współpracować z rodzicami. Naszym celem jest pomaganie dzieciom w stworzeniu przez nie pozytywnego obrazu samego siebie, w tym szacunku dla siebie i innych. Wartości na których skupiamy się pracując z dziećmi to: bezpieczeństwo, radość, szczęście, wiara we własne siły, wyobraźnia, pomysłowość, satysfakcja, tolerancja, estetyka oraz wrażliwość.

PODSTAWA PRAWNA

 Koncepcja pracy i rozwoju przedszkola opracowano na podstawie:

 ● Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.Nr168, poz.1324)

 ● Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. – Podstawa  Programowa Wychowania Przedszkolnego ( Dz. U. z 2009r.,Nr4, poz.17),

 ● Statutu Przedszkola w Chabówce

 CELE KONCEPCJI PRZEDSZKOLA

 1. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości dzieci, dbałość o ich wszechstronny rozwój
 2. Rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania
 3. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym:
 4. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka
 5. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji
 6. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym
 7. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 8. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu

  PRIORYTETY PRZEDSZKOLA

 1.  Bezpieczeństwo, miła i serdeczna atmosfera – jest warunkiem zdrowia (psychicznego i fizycznego) oraz prawidłowych postaw dzieci,  pracowników i rodziców. Wpływa na tempo rozwoju. Służy   prawidłowej współpracy, wzajemnej akceptacji, poczucia wartości i zachowania dobrego klimatu. Tworzy podstawę do współpracy i zadowolenia.

 • Zdrowy tryb życia: zdrowa żywność, ruch na świeżym powietrzu, wycieczki krajoznawcze, spacery, obserwacje przyrody,
 • Teoretyczne poznawanie zagrożeń i niebezpieczeństw na drodze, w kontaktach z nieznajomymi, na podwórku przedszkolnym i domowym,
 • Nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego zachowania się w czasie wypadku,
 • „Dbam o siebie i o innych” - kierowanie się zasadami bezpieczeństwa i zdrowia.
 • „Ja i moje relacje z innymi” - stwarzanie dziecku właściwej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, rozumieniu, właściwej akceptacji.
 • Współpraca z rodziną dziecka i najbliższym środowiskiem,
 • Aktywny udział rodziców w uroczystościach i imprezach przedszkolnych – kultywowanie tradycji przedszkolnych,
 •  Podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców
  2. Twórczość –  wyraża się w aktywności, myśleniu i odkrywaniu. Wpływa na tempo i jakość rozwoju oraz trafność wyborów korzystnych rozwiązań.
 • Wspólna praca i zabawa nauczyciela wraz z dziećmi
 • Aktywne uczestnictwo w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych (reprezentowanie przedszkola na zewnątrz)
 • Kalendarz imprez tematycznie związany z zachowaniem tradycji i porami roku – występy artystyczne dzieci
 • Wystawy prac plastycznych
 • Teatrzyki przedstawienia w wykonaniu dzieci

            3.  Samodzielność -    dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia  sobie w życiu. Przyczynia się do wykonywania podejmowanych zadań.

 • uczenie się poprzez zabawę
 • oferty dzieci
 • samodzielne poszukiwanie rozwiązań
 • umiem sam zadbać o swój wygląd
 • umiem sam myśleć
 • sam rysuję, śpiewam, tańczę

       4.    Wspomaganie rozwoju dziecka –  dążenie do zaspokojenia potrzeb dziecka na miarę jego możliwości 

 •  Uwzględnianie potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci
 • "Mam własne spojrzenie na świat" - doskonalenie warunków do wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka
 • Rozszerzanie i podtrzymywanie bliskich kontaktów z dziećmi innych przedszkoli .

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 1. Jesteśmy kreatywni, otwarci i ciekawi świata.
 2. Naszą przedszkolną rodzinę stanowią dzieci, rodzice i wszyscy pracownicy

 Nasze wartości:

 -  bezpieczeństwo, życzliwość, tolerancja, ciepła, domowa atmosfera,

 -  stosowanie na co dzień Kodeksu Przedszkolaka

 -  przestrzeganie konwencji Praw Dziecka

Zapewniamy:

 -  bardo dobrze przygotowaną kadrę, systematycznie doskonalącą się   i wzbogacającą swój warsztat pracy,  wspomagającą  dzieci w rozwijaniu uzdolnień  niezbędnych w codziennych sytuacjach  i w dalszej edukacji,

 -  troskliwą opiekę i tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności, przebiegające w radosnej, pełnej akceptacji atmosferze,

 -  diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich u dzieci

 -  rozwijanie pozytywnych cech charakteru (dobroć, tolerancja, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność,  kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania)

-   zdrowy i higieniczny rytm dnia dostosowany do potrzeb dzieci,

-   kontakt z nauczycielem, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z uniwersalnym systemem wartości,

-   indywidualne traktowanie każdego dziecka.

Oferujemy:

 -   aktywne metody pracy, programy autorskie i projekty edukacyjne tworzone tylko na potrzeby naszego przedszkola, naszych dzieci  i rodziców,

 -   zajęcia dodatkowe ( j. angielski, zajęcia taneczne , zajęcia kompensacyjno – korekcyjne , zajęcia regionalne )

 -   wycieczki krajoznawcze przy współudziale i uczestnictwie rodziców,

 -  uroczystości rodzinne, przedszkolne i grupowe

 -  udział dzieci i rodziców w konkursach przedszkolnych i ogólnopolskich, zajęciach otwartych, spotkaniach z przedstawicielami poradni

 -  udział w akcjach charytatywnych w kraju i naszym lokalnym  środowisku

  CO JEST NAJPILNIEJSZE DO WYKONANIA?

1. Konieczność znalezienia środków finansowych wykonanie chodnika i podjazdu , malowanie elewacji i wymiana dachu .

2.Zamontowanie paneli w pozostałych salach zabaw oraz gruntowne malowanie wszystkich pomieszczeń w przedszkolu .

3.Konieczność znalezienia środków na zagospodarowanie placu zabaw .

 DECYZJA

Dostrzeżenie każdego problemu i dążenie do optymalnego rozwiązania. Plac zabaw powstanie w roku 2012.

Nasze problemy będą rozwiązywane w miarę ich ważności, możliwości zasobów przedszkola, możliwości finansowych samorządu, umiejętności kadry pedagogicznej i kierowniczej oraz zaangażowania rodziców.

 CEL DO OSIĄGNIĘCIA

 Gdzie jesteśmy obecnie?

 - Brakuje nam sali gimnastycznej do ćwiczeń z dziećmi i organizacji uroczystości  przedszkolnym na większą skalę

 - Przedszkole jest placówką tylko pięciogodzinną , możliwość z korzystania przez rodziców ze „Świetlicy przedszkolnej” za pełną miesięczną odpłatnością lub na godziny za pobyt powyżej podstawy programowej ,

 - Brakuje na wyposażenie placu zabaw dla dzieci ( ogrodzenie, nawierzchnia )

 - Mamy niedostateczne środki finansowe na zatrudnienie w przedszkolu:  logopedy,  psychologa, pedagoga, lekarza)

 - Brakuje nam sali komputerowej dla dzieci i sprzętu komputerowego

      Dokąd zmierzamy? Kroki do podjęcia

 - Pozyskanie środków finansowych na zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci

 - Używanie do prac porządkowych środków przyjaznych środowisku

 - Systematyczna konserwacja i naprawa sprzętu i mebli znajdujących się w budynku

 - Zakup komputerów lub tablicy interaktywnej

 - Sukcesywne doposażenie sal zajęć w zabawki i pomoce dydaktyczne

 - Dbałość o wysoki poziom estetyczny pomocy, zabawek, elementów dekoracyjnych w salach, holu placówki

 - Włączenie katechetki  w pracę przedszkola

 - Zwiększanie częstotliwości spotkań z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań przedszkole – rodzic

 - Podnoszenie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, szkoleniach ,studiach podyplomowych

 - Rozszerzenie form współpracy ze środowiskiem lokalnym

 - Kontynuowanie współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną  (logopeda, pedagog, psycholog)

 - Pozyskiwanie środków finansowych  poprzez realizacje projektów, poszukiwanie sponsorów i darczyńców

 - Rozszerzenie współpracy z rodzicami

 - Udzielanie fachowej pomocy rodzicom i dzieciom zgodnie z nowymi procedurami

 - Stworzenie strony  internetowej

 - Propagowanie działań placówki w środowisku

 - Współpraca z innymi placówkami oświatowymi.

 MISJA PRZEDSZKOLA

 W naszym przedszkolu, tak jak w domu -  dobrze czuje się każde dziecko: mądre, rozbrykane, lękliwe, nieśmiałe, o wielkim sercu,rezolutne, smutne, zagubione, pracowite, gadatliwe, nieposłuszne, roześmiane…..,bo „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” J.Korczak

 - Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

 - W świat uniwersalnych wartości wprowadza wszystkich wypracowany wspólnie  z dziećmi - „Kontrakty grupowe „

 - Dobrze wykwalifikowana kadra odkrywa  i rozwija w dzieciach ich zdolności, zapewnia  przedszkolakom poznanie świata wszystkimi zmysłami.

 - Diagnozuje, ukierunkowuje i wspomaga rozwój dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacji ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

- Wartościowe zabawy w ciepłej atmosferze przygotowują je do podjęcia szkolnych obowiązków.

- Wycieczki  i spacery pomagają odkryć, zrozumieć środowisko lokalne i przyrodnicze.

- Pragniemy, aby dzieci i ich rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa i współdecydowania o ważnych sprawach przedszkola.

- Chcemy wspólnie z rodzicami dążyć do szanowania praw naszych dzieci, wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

Dziecko jest naszym największym dobrem, niepowtarzalnym podmiotem naszych oddziaływań wychowawczych, dlatego nasza praca wychowawcza, opiekuńcza i  pedagogiczna opiera się na indywidualnym traktowaniu każdego wychowanka.

 

 KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA

 ● Tworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami

 ● Modelowanie, projektowanie, pobudzanie zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność

 ● Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej .

 

CELE STRATEGICZNE

 I.   Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności wychowawczej, opiekuńczej  i dydaktyczne

 II.  Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z uwzględnieniem:

         - realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola

         - monitoringu realizacji podstawy programowej

         - systematycznego współdziałania nauczycieli w procesie edukacji dzieci

           i prowadzenia działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych

 III.  Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku

  IV.  Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy

 TRADYCJE PRZEDSZKOLNE


 Przedszkole ma już własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Ma tez swoje logo i kalendarz imprez i wydarzeń:

 ● Akcja charytatywna „Nakrętki ”

● Spotkanie z Mikołajem

● Jasełka i spotkanie wigilijne i Wielkanocne

● Biesiada z Babcią i Dziadkiem i spotkania w Domu Opieki

● Dzień Rodziny - piknik

● Pożegnanie 6 – Latków

> Dzień Dziecka – baśniowa parada , festiwal piosenki , bajka dla dzieci w wykonaniu rodziców

>wycieczki autokarowe – ZOO , Zakopane , Nidzica

>Dni otwarte dla dzieci nowo przyjętych

>Posiady Góralskie

MODEL ABSOLWENTA

 Absolwent naszego przedszkola to dziecko, które dba o swój rozwój w każdej sferze - uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej,poznawczej i twórczej, przestrzegając podstawowych norm społecznych, zasad zdrowego, efektywnego i bezpiecznego stylu życia prezentowanego wobec siebie i najbliższego otoczenia. 

 Dziecko kończące nasze Przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

 Wykazuje:

-  otwartość i serdeczność wobec ludzi

-  motywację do poznawania czegoś nowego,

-  umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości,

-  umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

-  umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

-  umiejętność współpracy w grupie

-  tolerancję i akceptację dla odmienności ludzi

-  samodzielność

-  odporność na stres

Posiada:

-  zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób,

-  wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

-  podstawową wiedzę o świecie,

Umie:

- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję z samodzielnie wykonanego zadania,

-  posługuje się zdobyczami techniki

Rozumie, zna:

-  swoje  mocne strony, wie jak rekompensować swoje słabości

-  prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi

-  zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

-  zasady kultury współżycia i postępowania,

-  kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

-  potrzebę szanowania przyrody i środowiska

Nie obawia się:

-  występować publicznie,

-  reprezentować grupę,

-  chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi,

-  wykazywać inicjatywę w działaniu,

-   wyrażania swoich uczuć,

-   bronić słabszych

Działa:

- kreatywnie,

- z pomysłem,

- cierpliwością

- zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami

Współpracuje:

- zgodnie z poznanymi i akceptowanymi przez wszystkich zasadami i normami współżycia w grupie

Poszukuje:

- nowej wiedzy

- doświadczeń

- inspiracji do twórczej pracy

- ciekawych zainteresowań

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI

PRACA Z DZIEĆMI

 ZADANIA

 FORMA REALIZACJI

 TERMIN

 OSOBA ODP.

 UWAGI

 

 

 

Adaptacja dziecka w przedszkolu

 Rozpowszechnienie informacji prezentującej działalność przedszkola

 Realizacja „Dni otwartych „

 Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci i rodziców.

 Od marca każdego roku

  Koniec czerwca

 Cały rok

 Dyrektor, wyz.naucz.

 n – le dzieci młodszych

 

 

 

Diagnoza przedszkolna

 Diagnozowanie umiejętności, potrzeb poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej

 Diagnozowanie umiejętności dzieci na podstawie analizy wywiadu z rodzicami

 Diagnoza wstępna,

śródroczna,

końcowa

wrzesień

 

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

 

 

Wspomaganie i edukacja dzieci

 

 

 

 Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci

 Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej

 Realizacja programów autorskich: Program profilaktyki ,Program wychowawczy, Program regionalny dla dzieci zdolnych

 Stwarzanie warunków do autoprezentacji swoich zainteresowań, hobby na forum grupy, przedszkola

 Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych i ogólnopolskich

 Wg potrzeb

 

Cały rok

 

 Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 Cały rok

 

 Wszystkie nauczycielki

 

 

 

Nauczyciele – autorzy

 

 

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

 

 

 

Uczenie dzieci wyrażania uczuć i emocji

 Wykorzystanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami

 Wykorzystanie bajek w rozpoznawaniu, nazywaniu emocji

 Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie w prezentacjach artystycznych, scenicznych przed zaproszonymi gośćmi

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie pożądanych cech charakteru

 

 Opracowanie wspólnie z dziećmi „Kontraktu grupowego”

 Przybliżenie dzieciom „Praw dziecka”

 Opowiadanie bajek w kontekście kształconych cech charakteru

 Wykorzystywanie zabaw kształtujących charakter

 Wprowadzenie i modyfikowanie, systemów motywacyjnych” zgodnie z możliwościamii potrzebami dzieci

 

wrzesień

 

 

Cały rok

 

 

 

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

 

 

Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia

 Realizowanie programu profilaktyki przedszkola

 Program Czyste powietrze wokół nas

 Realizowanie programu

„Program profilaktyczny – dbam

   o własne zdrowie,

   bezpieczeństwo i sprawność

   fizyczną”

 

 

 

Cały rok

 Wszystkie nauczycielki

 

 

Nauczyciele - autorzy

 

 

 

PRACA Z RODZICAMI

 

 ZADANIA

FORMA REALIZACJI

TERMIN

OSOBA ODP.

UWAGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodzicami

 Ustalenie konsultacji pedagogicznych nauczycielaz rodzicami

 Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte

 Zapraszanie na uroczystości przedszkolne

 Organizowanie spotkań rodziców z psychologiem i pedagogiem

 

Prezentowanie na tablicach dla rodziców ciekawych publikacji, gotowych rozwiązań i podpowiedzi do różnych sytuacji pedagogicznych i wychowawczych

 Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola

 Wrzesień każdego roku

 

2 razy w roku

Wg kalendarza imprez

2 – 3 razy w roku szkolnym

 

 

Na bieżąco

 

 

Cały rok

 Wszystkie

 n – ki

 

 

Wszystkie

 n – ki

 

 

Odp. N – ka

Psycholog, pedagog

 

 

Odp. N – ki

Dyrektor

Przewodniczący Rady Rodziców

 

 

 

Włączanie rodziców

w działania przedszkola

 Angażowanie rodziców w życie przedszkola i grupy (uroczystości, konkursy)

 Współorganizowanie przedsięwzięć:

„Cała Polska czyta dzieciom”

Nakrętki ,Rebba – baterie ,

„Eko szkoła ”

Konkursy

 

Cały rok

 

Wg planu

 Wszystkie

 n – ki,

dyrektor

 

odp. N - ki

 

 

 

PRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 

ZADANIA

FORMA REALIZACJI

 TERMIN

OSOBA ODP.

UWAGI

 

 

 

 

Przybliżenie założeń pracy placówki w środowisku lokalnym

Zapraszanie innych placówek oświatowych na uroczystości przedszkolne, teatrzyki

 

Zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola

 

Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnej stronie  i prasie

 

Udział dyrektora w spotkaniach Rady przedstawianie nurtujących problemów przedszkola

Wg planu imprez i uroczystości

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

2 – 4 razy

w roku

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Wszystkie

n - ki

 

 

 

 

 

Udział

w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego

 

Udział dzieci w spotkaniach w Domu Opieki

 

Loteria fantowa z przeznaczeniem zebranych środków finansowych dla dzieci z ubogich rodzin, „Góra grosza”

 Organizacja dożywiania dzieci

Pozyskiwanie sponsora na zakup odzieży oraz zbiórka odzieży dla potrzebujących

Styczeń

Wielkanoc

 

 

Marzec lub grudzień

Cały rok

 

Cały rok

Dyrektor

Wszystkie

n – ki

dyrektor Opieka Społeczna

 

Komisja Alkoholowa

Dyrektor ,rodzice sponsor n – ki

 

 

Współpraca

 z gminnym Ośrodkiem kultury

Uczestniczenie w imprezach organizowanych przez MOK

 Udział dzieci w organizowanych gminnych imprezach – parada , festiwal ,

Wg zaproszeń

 

Cały rok

 

Dyrektor

Wszystkie

n – ki

 

Współpraca z

 Biblioteką w Rabce

Uczestniczenie w akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, słuchanie bajek czytanych przez pracowników biblioteki

Wg zaproszeń

 

maj

Dyrektor

Wszystkie

n – ki

 

 

 

 

Współpraca

Z Komendą Policji

Uczestniczenie w akcji

 „ Bezpieczny przedszkolak”

Organizowanie cyklicznych spotkań z funkcjonariuszami policji nt. „ Bezpieczeństwo w domu, przedszkolu, na podwórku i na drodze”

Kontrola autobusów przed wyjazdem na wycieczki z dziećmi

Wrzesień – październik

 

Wg planu spotkań

 

 

Wg planu wycieczek

 

 

 

    Dyrektor

Wszystkie

n – ki

 

 

 

Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia

Zapraszanie lekarzy na pogadanki z dziećmi i rodzicami nt. „ Jak zapobiegać częstym zachorowaniom ?”

Uczestniczenie w kontrolach zdrowia dzieci z udziałem higienistki i lekarza

 

Wg zaproszeń

 

 

Wg planu spotkań

2 razy w roku

 

Dyrektor

Wszystkie

n – ki

 

 

Współpraca

z parafią

Uczestniczenie dzieci w katechezie

Udział dzieci w „Jasełkach”w kościele parafialnym

2 razy w tygodniu

Grudzień

Dyrektor

Wszystkie

n – ki

 

 

 PLAN DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA

 1.   OBSZAR I. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA , WYCHOWAWCZA  I OPIEKUŃCZA ORAZ INNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA PRZEDSZKOLA

 

Wymaganie 1.1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

Zakładane cele:

 • W przedszkolu funkcjonuje system diagnozowania i oceniania rozwoju dzieci – poziomu wiedzy i umiejętności,
 • Dzieci nabywają umiejętności określone w podstawie programowej.
 • Dzieci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Kryteria sukcesu:

 • Przedszkole posiada wypracowaną procedurę diagnozowania rozwoju dziecka
 • W przedszkolu diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wdrożone wnioski przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci.
 • Dzieci posiadają umiejętności określone w podstawie programowej
 • Dzieci znają zasady pierwszej pomocy

Zadania do realizacji

Zadania dotyczące diagnozy

 

 

L.p.

Zadanie – rodzaj zadania

Formy realizacji

Niezbędne środki

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

realizatorzy

Dokumentacja zadania-potwierdzająca realizację

1.

Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci z zakresu realizacji podstawy programowej

Prowadzenie obserwacji rozwoju dziecka  

Materiały do badania rozwoju dzieci

Do 30 października

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

Protokoły rad pedagogicznych

Dokumentacja nauczycieli

diagnoza gotowości szkolnej dziecka

Arkusz badania gotowości szkolnej z potrzebnymi materiałami

30 kwiecień

 

Nauczyciele grup dzieci 5-6-letnich

Protokoły rad pedagogicznych Arkusz badania gotowości szkolnej

 

 

L.p.

Zadanie – rodzaj zadania

Formy realizacji

Niezbędne środki

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

realizatorzy

Dokumentacja zadania-potwierdzająca realizację

 

2.

 

Wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć dzieci do pracy

 z dzieckiem

 

Praca indywidualna dzieckiem,

Udział w zajęciach logoped.

Udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównaw

 

Pomoce dydaktyczne do pracy indywidualne

 

Po zakończeniu obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej

 

Wszyscy nauczyciele,

Nauczyciel logopeda

Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

Zeszyt  pracy korekcyjno - wyrównawczej

Dziennik nauczyciela logopedy

Protokoły rad pedagogicznych

3.

 

Przekazanie rodzicom dzieci

5-cio i 6-letnich informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

 

Indywidualne rozmowy z rodzicami

 

Informacja pisemna

Wypełnione arkusze potwierdza-jące przeprowa-dzenie badania gotowości szkolnej

 

X

I

IV

 

 

Nauczyciele

 grup dzieci

5-6-letnich

 

Ksero informacji pisemnej dla rodzica zawierająca datę i podpis rodzica.

 

Wymaganie 1.3. Respektowane są normy społeczne

Przedszkole podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie właściwych zachowań. Działania wychowawcze analizuje się, ocenia ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeby

Zakładane cele:

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

Kryteria sukcesu:

 • skuteczne wdrożenie programu wychowawczego
 • dzieci mają świadomość zagrożeń na jakie mogą być narażone, znają sposoby radzenia sobie w razie ich wystąpienia
 • potrafią bezpiecznie się bawić,
 • rozumieją związki przyczynowo-skutkowe wynikające z nieprzemyślanych zachowań,
 • Potrafią wezwać pomoc osoby dorosłej
 • Potrafią wezwać pogotowie ratunkowe lub straż pożarną
 • Dzieci znają podstawowe zasady udzielania  pierwszej pomocy.

 Zadania do realizacji

 

L.p.

Zadanie – rodzaj zadania

Formy realizacji

Niezbędne środki

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

realizatorzy

Dokumentacja zadania-potwierdzająca realizację

 

1.

 

Edukacja dzieci

z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy – zapoznanie dzieci

z podstawowymi czynnościami ratowniczymi

 w warunkach nieobecności osób starszych.

 

1.Zajęcia organizowane przez nauczyciela.

2. Scenki grane przez dzieci i dorosłego

3. Zabawy

4. Pokazy właściwych zachowań

5. Konkursy  w grupie

6. Przedstawienia teatralne

 

 

 

Kolorowanki, puzzle

Plakaty

Plansze edukacyjne

Bajki wychowawcze

 

Od września do czerwca

 

Wszyscy

nauczyciele

 

Zapisy w dzienniku zajęć przedszkola

Plany miesięczne

Sprawozdania nauczyciela

2.

 

Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji

 

Spotkania z:

Strażą Pożarną

Policją

Lekarzem lub pielęgniarką

 

 

 

 

Wg ustalon,

terminów w ciągu roku

 

Dyrektor oraz nauczycielki:

 

 

 

Zapisy w dzienniku zajęć

Kronika przedszkolna

 

3.

 

Organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników przedszkola

 

 

Szkolenie,

Zaproszenie chętnych rodziców

 

 

 

Wg ustalon.

terminów w ciągu roku

 

Dyrektor

 

Zaświadczenia udziału w szkoleniu

 

 

 

2.       OBSZAR II: PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU

Wymaganie 2.1. Przedszkole ma koncepcję pracy

Zakładane cele:

 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

Kryteria sukcesu:

 • koncepcja pracy przedszkola jest akceptowana przez wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i pracowników przedszkola, oraz organu prowadzącego,
 • Realizacja zadań zawartych w koncepcji pracy przedszkola sprzyja doskonaleniu procesów edukacyjnych i wychowawczych oraz ulepszeniu i doposażeniu bazy przedszkola.

Zadania do realizacji

 

L.p.

Zadanie – rodzaj zadania

Formy realizacji

Niezbędne środki

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

realizatorzy

Dokumentacja zadania-potwierdzająca realizację

 

1.

 

Opracowanie koncepcji pracy przedszkola na lata 2011-2014

 

Spotkania nauczycieli w ramach WDN-u oraz posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

 

 

Komputer

Papier drukarka

 

Sierpień 2011

 

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

 

 

Protokoły rad pedagogicznych

Koncepcja pracy przedszkola

 

2.

 

Zapoznanie rodziców z koncepcją pracy przedszkola

 

 

Zebrania ogólne z rodzicami,

 

 

 

 

 

wrzesień 2011

 

Dyrektor nauczyciele

 

Protokół zebrań z rodzicami

 

 

Wymaganie 2.2. Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Zakładane cele:

W przedszkolu są rozwijane i kształtowane zainteresowania dzieci, w tym szczególnie zainteresowania artystyczne

Kryteria sukcesu:

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach oferowanych przez nasze przedszkole.

 Dzieci zaspakajają potrzebę tworzenia, działania i doświadczenia.

- Rodzice  aprobują proponowaną i realizowaną ofertę zajęć.

- Nauczyciele są zadowoleni, mają poczucie sukcesu i osiągnięcia celu.

- Władze oświatowe dostrzegają zaangażowanie kadry pedagogicznej i wspierają w działaniach.

Zadania do realizacji:

 

L.p.

Zadanie – rodzaj zadania

Formy realizacji

Niezbędne środki

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

realizatorzy

Dokumentacja zadania-potwierdzająca realizację

 

1.

 

Zapoznanie rodziców z ofertą zajęć płatnych i bezpłatnych

 

 

Nauczyciele

 

Oferta zajęć

Tablica  ogłoszeń

 

 

15 września

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

Zeszyty spotkań z rodzicami

 

2.

 

Uczestnictwo dzieci w proponowanych zajęciach

 

Zajęcia

 

Karty pracy podręczniki

Przybory, narzędzia

 

 

 

Cały rok

 

Nauczyciele. prowadzący zajęcia

 

Dzienniki zajęć

 

3.

 

Udział rodziców w zajęciach otwartych,

uroczystościach ,przedstawieniach

 

Dostosowanie metod pracy

do zajęć

 

Pomoce i środki dydaktyczne

 

Cały rok

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia

 

Dziennik zajęć

kronika

 

Wymaganie 2.5. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Zakładane cele:

 • zapoznanie nauczycieli z nowymi założeniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
 • dostosowanie działań przedszkola do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,

 Kryteria sukcesu:

 • realizacja programu wsparcia dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka pozwala na osiąganie sukcesów przez dzieci,

Zadania do realizacji:

 

L.p.

Zadanie – rodzaj zadania

Formy realizacji

Niezbędne środki

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

realizatorzy

Dokumentacja zadania-potwierdzająca realizację

 

1.

 

Zapoznanie nauczycieli z nowymi założeniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

 

 

Rada Pedagogiczna

 

Rozporządz   w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

 września

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

Protokoły rad pedagogiczny.

 

2.

 

Opracowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Nauczyciel sam przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi

 

Komputer

Kartki

drukarka

 

Data wpłynięcia opinii

 

Nauczyciele specjaliści

 

Zatwierdzony przez dyrektora program

 

3.

 

Realizacja programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Dostosowanie metod pracy

 

Pomoce i środki dydaktyczne określone w programie

 

Cały rok

 

Nauczyciele specjaliści

 

Dziennik zajęć dodatkowych (pracy indywidualnej)

 

4.

 

Realizacja

planu działąń dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

 

 

Praca indywidualna

Praca w zespole

Zajęcia grupowe

 

Opinie ,obserwacje

Spostrzeżenia  

 

Cały rok

 

Zespół pomocy psych.

 

Dziennik zajęć indywidualnych,

Protokoły rad peda

 

 

 

 

3.  OBSZAR  III. : FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU   LOKALNYM Z UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 

Wymaganie  3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

 

Wymaganie 3.4. Rodzice są partnerami przedszkola

Zakładane cele:

Przedszkole prowadzi współpracę ze środowiskiem lokalnym, w tym szczególnie współpracę z rodzicami

 Kryteria sukcesu:

 - Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska, w swoich działaniach uwzględnia możliwości i potrzeby środowiska.

 - Placówka współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku. Współpraca ta wpływa korzystnie na rozwój dzieci.

 - Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

 - Wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.

 - Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach

 

Zadania do realizacji:

 

L.p.

Zadanie – rodzaj zadania

Formy realizacji

Niezbędne środki

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

realizatorzy

Dokumentacja zadania-potwierdzająca realizację

 

1.

 

Zapoznanie rodziców szeroka ofertą współpracy z środowiskiem lokalnym i rodzicami

 

Zebrania grupowe

 

Przygotowana oferta

Strona internetowa

folder

 

 

 września

 

 

 

 

 

 

Dyrektor. Nauczyciele wszystkich grup

 

Zeszyty spotkań

 z rodzicami

 

2.

 

Opracowanie planu spotkań z rodzicami, harmonogramu współpracy ze środowiskiem

 

Plan pracy z rodizcami

 

Komputer

Kartki

drukarka

 

 

 

Nauczyciele.

 

Zatwierdzony przez dyrektora plan

harmonogram

 

3.

 

Realizacja

planu i harmonogramu współpracy.

 

Wszystkie formy

 

Pomoce i środki dydaktyczne określone w planie

 

Cały rok

 

Nauczyciele.

 

Zeszyt spotkań

Sprawozdania

Kronika

 

4.

 

Informacja zwrotna od rodziców, przedstawicieli środowiska lokalnego

 

 

Ankieta

Rozmowy

 

Kwestionariusz ankiety

 

 

Maj

 

Nauczyciele

 

Wyniki ankiety

 

OBSZAR IV. ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

 

Wymaganie 4.3. Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

Zakładane cele:

 • Podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci oraz ochrona mienia przedszkolnego.

Kryteria sukcesu:

 • Nowoczesny plac zabaw dla przedszkolaków, zapewniający bezpieczne i atrakcyjne warunki do zabawy,
 • Nowe mebelki do sal, wykładziny– polepszenie estetyki tych pomieszczeń
 • Działający sprawnie monitoring zapewniający ochronę mienia przedszkolnego i ubrań dzieci w szatni,

Zadania do realizacji

Zadania z zakresu bazy przedszkola

 

 

L.p.

Zadanie – rodzaj zadania

Formy realizacji

Niezbędne środki

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

realizatorzy

Dokumentacja zadania-potwierdzająca realizację

 

1.

 

Wykonanie placu zabaw dla dzieci

 

 

Zebranie kosztorysów planowany. prac potencjalny. Wykonaw.

 

Zaplanowanie środków finansowych w planie finansowym przedszkola na rok 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymanie środków finansowych  na realizację zadań i zapewnienie ich w budżecie gminy

 

 

 

 

 

 

Lipiec-sierpień 2012

 

Dyrektor

Organ prowadzący

 

Przekazanie sprzętu,

 

2.

 

Wymiana mebli i wykładziny w salach zajęć

 

Lipiec-sierpień 2013

 

Dyrektor

Organ prowadzący

 

Faktury

 

3.

 

Założenie monitoringu wewnętrznego (szatnia dzieci) oraz w ogrodzie przedszkolnym.

 

Styczeń-luty 2014

 

Dyrektor

Organ prowadzący

 

Protokół odbioru robót

 

MONITORING, OKRESOWA EWALUACJA

Monitorowanie i ewaluacja podejmowanych działań określonych w koncepcji pracy przedszkola będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem i planem ewaluacji wewnętrznej.

SPRZYMIERZEŃCY PRZEDSZKOLA

L.P.

Zakres działań ujętych w koncepcji

Sprzymierzeńcy

Zakres pomocy lub wsparcia

1.

System diagnozowania rozwoju dziecka.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Specjalista – nauczyciel logopeda

Pomoc merytoryczna

2.

Realizacja programu wychowawczego i profilaktyki

Straż Pożarna

Ratownicy

Policja

Lekarz

Pielęgniarka

 

Organ prowadzący

Zapewnienie środków finansowych potrzebnych do realizacji planowanych działań

3.

Działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Specjalista – nauczyciel logopeda

Pomoc merytoryczna

4.

Działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola oraz zwiększające bezpieczeństwo dzieci i ochronę mienia przedszkolnego

 

Organ prowadzący

Sponsorzy

Darczyńcy

Rodzice

Zapewnienie niezbędnych środków finansowych

 

Koncepcja pracy przedszkola została przyjęta uchwałą nr02/29/08/2011- Rady Pedagogicznej Przedszkola w Chabówce  oraz uchwałą Rady Rodziców