Licznik odwiedzin

594336
Dziś
Wczoraj
Miesiąc
154
107
6059


 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

W  PRZEDSZKOLU W  CHABÓWCE

 

Podstawa prawna :

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.Nr 61, poz. 624,z 2002 r. Nr 10, poz. 96.2003r.Nr 146, poz. 1416,z 2004 r.Nr 66, poz.606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz.75).
 • Dz.U.126,poz.1384 z 6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach.
 • Statut Przedszkola w Chabówce

 

 

REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

na podstawie wspólnych ustaleń nauczycieli i rodziców przedszkolaków

 

 • Zgromadzenie oświadczeń podpisanych przez Rodziców z wyszczególnieniem osób uprawnionych do odbioru dziecka z placówki.
 • Jeżeli dziecko odbiera inna osoba nie wymieniona w oświadczeniu, wówczas rodzic zobowiązany jest : przekazywać telefoniczną informację, a osoba odbierająca dziecko musi posiadać pisemną zgodę rodzica.
 • Rodzice i opiekunowie proszeni są o zamykanie drzwi wejściowych do placówki.
 • Każdy rodzic zobowiązany jest do wejścia razem z dzieckiem do szatni, a potem odprowadzenie dziecka do Sali.
 • Rodzice z chwilą pojawienia się w placówce i odebrania dziecka z grupy, ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność.
 • Dla dobra dziecka, do Przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, przeziębionych przewlekłym katarem, stanami zapalnymi , itp.
 • Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków typu: antybiotyk, sterydowych, itp.
 • Rodzice powinni informować nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci, koniecznie podać listę alergenów- zwłaszcza pokarmowych.

Nauczyciele i Rodzice zobowiązani są przestrzegać powyższych ustaleń.

 

REGULAMIN  PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ( PRAWNYCH OPIEKUNÓW) OPIEKUNÓW NAUCZYCIELI

 

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 • Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców ( prawnych opiekunów).
 • Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach pobyt:                       5 godzin dziennie  - 7.30 do 12.30                                                                                         10 godzin dziennie - od 6.30 do 16.30/ udział dzieci w świetlicy przedszkolnej /
 • Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są : rozebrać dziecko w szatni, osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy, do której uczęszcza. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
 • Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola: przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

 

Odbieranie dzieci z przedszkola

 • Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów)  lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo .
 • Dziecko nie będzie oddawane rodzeństwu do18 roku życia.
 • Osoby wymienione zobowiązane są do osobistego odbioru od nauczyciela opiekującego się dana grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi.
 • W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
 • W przypadku pozostania rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka ( np. rozmowa rodzica z nauczycielem) , nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.
 • W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka przez inną osobę upoważnioną w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub w dniu poprzedzającym.
 • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na zadanie nauczycielki okazać go.
 • Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko ( na przykład upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 • O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami ( opiekunami) dziecka
 • Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola , nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka ( prawnych opiekunów ) .
 • W przypadku , gdy pod wskazanym numerem telefonów ( praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców ( prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat Policji  997 , o niemożności skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców.
 • Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.
 • Jeżeli mimo podjętych działań nie uda się skontaktować się z rodzicami lub osobami przez nich upoważnionymi, dyrektor lub zastępca podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków. Całość zdarzenia powinna się odbywać pod nadzorem Policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym podejmuje Policja.
 • Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 • Rodzice ( prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać aktualne telefony kontaktowe ( szczególnie numery komórkowe ).

 

ZASADY WYDAWANIA DZIECI OSOBOM UPOWAŻNIONYM PRZEZ RODZICÓW ( PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

 

 • Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom ( prawnym opiekunom ). lub upoważnionej osobie.
 • Na pierwszym zebraniu organizacyjnym z rodzicami poinformować należy o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.
 • W każdej grupie założyć teczkę „ Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola w Grupie …”, i przechowywać w niej oświadczenia.( według załączonego wzoru) od rodziców .

 

Dyrektor                                       Rada Rodziców                        Rada Pedagogiczna