Licznik odwiedzin

505628
Dziś
Wczoraj
Miesiąc
184
79
8939


Archiwum

Rekrutacja 2017/2018

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

( więcej informacji w zakładce REKRUTACJA)

 

 

L.P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

1.

Przyjmowanie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego.

19.04.2017 r. -25.04.2017 r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

26.04.2017 r. - 05.05.2017 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

08.05.2017 r. - 11.05.2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

12.05.2017 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.

15.05.2017 r. - 18.05.2017 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22.05.2017 r.

7.

Podpisywanie umów z rodzicami (prawnymi opiekunami) kandydatów.

23.05.2017 r. - 26.05.2017 r.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Jestem eko- moja zabawka z recyklingu”

 

REGULAMIN KONKURSU „Jestem eko - moja zabawka z recyklingu”

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Jestem eko - moja zabawka z recyklingu” przeprowadzony w Przedszkolu w Chabówce dla Przedszkoli z gminy Rabka Zdrój.                                   2. Organizatorem konkursu jest Przedszkole w Chabówce.                                                                                   3. Termin konkursu 04.05.2017r. do19.05.2017r.                                                                                                                                                   

II. CELE KONKURSU

1. Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci w życiu codziennym.                                                                   2. Rozwijanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.                                                   3. Nauka poprzez zabawę, łącząca w sobie elementy wiedzy o ekologii i środowisku z plastyką;                               4. Propagowanie celów projektu „Zabawka z recyklingu”,                                                                                                a w szczególności:                              a) kształtowanie postawy współodpowiedzialności za zasoby środowiska,                                                              b) kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody,                                                                                                   c) zrozumienie konieczności selekcji odpadów i znaczenie recyklingu,                                                                   d) nauka segregowania odpadów,                                                                                                                               e) wpływ na zmianę wewnętrznego nastawienia i wyeliminowanie złych nawyków w gospodarce odpadami.

 III. UCZESTNICY KONKURSU  

  1. Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku 3-7 lat.

 IV. WARUNKI KONKURSU I JEGO PRZEBIEG

 1. Konkurs polega na wykonaniu jednej dowolnej zabawki z wykorzystaniem materiałów zaliczanych do odpadów, np.: butelki plastikowe, opakowania tekturowe, pojemniki po jogurtach itp.                                                                2. Technika prac dowolna                                                                                                                                      3. Każda praca powinna zawierać metryczkę:                                                                                                            - imię i nazwisko dziecka,                                                                                                                                    - wiek dziecka,                                                                                                                                                    - pełen adres placówki,                                                                                                                                   - imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem została wykonana praca,                                - adres e-mail.   4. Dostarczenie prac jest równoznaczne z ewentualna ich publikacją.                                                                    5. Każda placówka może przesłać maksymalnie 3 prace..                                                                                      6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć wykonaną i podpisaną pracę do Przedszkola w Chabówce najpóźniej 19.05.2017r.                                                                                                                                                                                                            

V. KRYTERIA OCENY                                                                                                                                                      1. Ocenie prac zgłoszonych do konkursu podlegać będą:                                                                                         a) oryginalność formy;                                                                                                                                         b) pomysłowość;                                                                                                                                                 c) staranność wykonania;                                                                                                                                      d) użyte materiały.                                                                                                                                                                

VI. TERMINY KONKURSU                                                                                                                                    1. Konkurs rozpoczyna się 04.05.2017r.                                                                                                                  2. Zamknięcie konkursu 19.05.2017r.                                                                                                                    3. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród 23.05.2017 r.

VII. WYBÓR PRAC, OGŁOSZENIE WYNIKÓW                                                                                                               1. Wyboru najlepszych prac dokona specjalnie powołane jury.                                                                               2. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Przedszkola w Chabówce  www.przedszkolechabowka.rabka.pl w terminie siedmiu dni od daty zamknięcia konkursu.                                              3. Rozdanie nagród nastąpi 25.05.2017 r.  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                                                                      1. Prace biorące udział w konkursie mogą być prezentowane na wystawach Organizatora.                                        2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz do rozstrzygania wszelkich sytuacji nieobjętych niniejszym regulaminem.